Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
www.kilencvenszazalek.hu
 

Kérjük, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot figyelmesen olvassa át, és ha annak tartalmával nem ért egyet, a Honlapot / Webáruházat ne használja. Amennyiben a Honlapot / Webáruházat használja, úgy tekintjük, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasta, megértette, és az abban foglalt rendelkezéseket elfogadta.

1. Előzmények

1.1. A www.kilencvenszazalek.hu webáruházat a Vállalkozz Hatékonyan Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-185635; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; képviseli: Surányi Ferenc Zoltán ügyvezető; adószám: 14821503-2-13; számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. Arena Corner; pénzforgalmi jelzőszám: 12010879-01174388-00100001; e-mail cím: info@vhklub.hu, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-75143/2014.) (a továbbiakban: „Üzemeltető”) üzemelteti.

1.2. Az Üzemeltető garantálja, hogy a felhasználók, látogatók, tényleges és potenciális tesztvásárlók [a továbbiakban: „Tesztvásárló(k)”] személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös figyelemmel, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályi rendelkezésekre:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény.

1.3. Az Üzemeltető jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és az adatvédelmi rendelkezések céljából adatkezelőnek minősül.

1.4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi Nyilatkozat bármikor történő megváltoztatására. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosulásáról a Tesztvásárlók – a regisztráció során megadott e-mail címükre – értesítést kapnak.

2. Általános rendelkezések, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

2.1. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmében személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (a továbbiakban: „személyes adat”). Ilyen adatnak minősül többek között a név, lakcím, e-mail cím és minden olyan további adat, amelyből az érintett személy beazonosítható.

2.2. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmében különleges adatnak minősül a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint bűnügyi személyes adat (a továbbiakban: „különleges adat”).

2.3. A Tesztvásárló által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a Tesztvásárló hozzájárulásával kerülnek megadásra és tárolásra. A személyes adatok megadásával a Tesztvásárló kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt célokra történő felhasználásához és kezeléséhez, valamint az ilyen adatok Üzemeltető általi tárolásához és kezeléséhez, illetőleg a személyes adatok szükség szerinti továbbításához.

2.4. Az adatkezelés célja a Webáruház üzemeltetése, a Webáruházban történő vásárlás érdekében a Tesztvásárlók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel a vásárlás lebonyolítása érdekében és az esetleges vásárlással kapcsolatos problémák kezelése érdekében, statisztikák készítése, reklámüzenetek, hírlevelek célzott küldése, marketing célú megkeresés, a kilencvenszazalek.hu weboldalon feliratkozott éredklődök megkeresése elektronikus hírlevél formájában a regisztráció során megadott e-mail címen, hirdető Partnerekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek  teljesítése, számlázás. Ezen túlmenően a Honlap látogatása során az Üzemeltető a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

2.5. Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a. Az adatok kezeléséhez való hozzájárulás nem kötelező, az önkéntes hozzájáruláson alapul.

2.6. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig vagy törvényben meghatározott egyéb időpontig.

3. Adatkezelési elvek

3.1. A www.kilencvenszazalek.hu honlap [a továbbiakban: „Honlap” vagy „Webáruház”] látogatásával a Tesztvásárló tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, és egyben kifejezetten és fenntartás nélkül elfogadja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzített feltételeket.

3.2. Tesztvásárló tudomásul veszi, hogy a Honlap használata során adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan a regisztrációval, részben a honlapon esetlegesen elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, hírlevélre történő feliratkozás útján történik. A Tesztvásárló a Honlap látogatásával kifejezetten egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap üzemeltetője számára, és tudomásul veszi azt is, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Tesztvásárló akként dönt, hogy a kért személyes adatot, információt nem adja meg, úgy tudomásul veszi, hogy önkéntes és befolyásmentes döntése alapján nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez, funkcióihoz, illetőleg a Honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokhoz.

3.3. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Honlap Tesztvásárlói által szolgáltatott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga kezeli.

3.4. Az Üzemeltető a Tesztvásárló személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásokban foglalt rendelkezéseknek. Az adatkezelés során a Tesztvásárló által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az Üzemeltető olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az adatok bármely formában történő kezelése munkaköri kötelezettségei közé tartozik.

3.5. Az Üzemeltető a Tesztvásárló személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, azonban a Tesztvásárló egyéb, személyes adatnak nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

3.6. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Tesztvásárlót az általa fontosnak tartott információkról (például Általános Szerződési Feltételek, Adatvédelmi Nyilatkozat módosulása, stb.) e-mailben – a regisztráció során megadott e-mail címre történő megküldéssel – értesítse, egyúttal biztosítva a Tesztvásárló részére az e-mail visszautasításának lehetőségét.

3.7. A Tesztvásárló tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.

3.8. A Tesztvásárlóról összegyűlt, illetőleg a Tesztvásárló által szolgáltatott adatok a jogellenes vagy a Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására korlátozás nélkül felhasználhatók.

3.9. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy egyéb szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el. A Honlapon szereplő információk, adatok közül semmit sem kezelhető tanácsként vagy ajánlásként, és a Honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

3.10. Az Üzemeltető a Honlap működtetése során törekszik arra, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, információk pontosak, aktuálisak és naprakészek legyenek, azonban kizárja felelősségét a Honlap tartalmával, a Honlapon elhelyezett, illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően. A Honlapon szereplő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek tanácsadásnak, kötelezettségvállalásnak.

3.11. A Tesztvásárló tudomásul veszi, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint, saját akaratelhatározása alapján és kizárólag saját kockázatára történik.

3.12. Az Üzemeltető a Tesztvásárlók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a Tesztvásárló által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adja át. Tesztvásárló az Üzemeltető szolgáltatásainak igénybe vételével kifejezetten egyetért azzal, hogy neve és e-mail címe a Terméket a Webáruházon keresztül értékesítő Partner (tényleges szolgáltató) részére – a Termék értékesítése, átadása, igénybe vétele érdekében – átadásra kerüljön.

3.13. A Honlap számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amelyek más szolgáltatók (Partnerek) oldalaira vezetnek. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért az Üzemeltető felelősségét teljes mértékben kizárja, Tesztvásárló tudomásul veszi, hogy ezen oldalak látogatása kizárólag saját döntése alapján és saját felelősségére történik.

3.14. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy szolgáltatásainak igénybevételéhez (elektronikus) regisztrációs formanyomtatvány kitöltésére van szükség. A Honlapot látogató Tesztvásárlók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. Az Üzemeltető a személyes adatok védelmét minden rendelkezésére álló eszközzel biztosítja, azonban a regisztráció vagy a Honlap használata során esetlegesen bekövetkező, személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősséget nem vállal.

3.15. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a személyes adatokat ellenőrizze. Amennyiben az Üzemeltető hibát észlel, a Tesztvásárlót felhívhatja az az általa helytelenül, pontatlanul megadott adat meghatározott időn belüli javítására, pontosítására. Amennyiben a Tesztvásárló az érintett adatot felhívásra nem javítja, pontosítja, úgy az Üzemeltető – egyedi mérlegelés alapján – jogosult a Tesztvásárló regisztrációját törölni.

3.16. A Tesztvásárló kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes:

 • bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
 • az internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
 • bármilyen általánosan elfogadott internet-szabállyal,
 • a jó erkölcs követelményeivel.

3.17. A Tesztvásárló kötelezi magát továbbá arra is, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.

3.18. Az adatkezelésre vonatkozó további alapelveink (Elker tv. 13/A.)

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

4. A regisztrált felhasználókról nyilvántartott adatok köre

4.1. A Honlap szolgáltatásai kizárólag regisztrációt követően vehetők igénybe, a Honlap tartalma (az Általános Szerződési Feltételek, az Adatvédelmi Nyilatkozat és az Üzemeltető adatainak kivételével) regisztrációt követően ismerhető meg teljes mértékben.

4.2. A regisztráció során a következő személyes adatok megadása kérhető:

 • keresztnév
 • e-mail cím
 • irányítószám

4.3. A Honlapon / Webáruházban történő vásárlás során – a megrendelés teljesítése érdekében – a fenti adatokon túlmenően a következő személyes adatok megadása válhat szükségessé:

 • vezetéknév
 • cégnév
 • címadatok (szállítási cím és számlázási cím)
 • telefonszám

4.4. A 2.2. és 2.4. pontban meghatározott adatok kizárólag a Tesztvásárló által előzetesen jóváhagyott célra (Honlap használata, megrendelés teljesítése) kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben és a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra. Az Üzemeltető a fentieken túlmenően szükség esetén jogosult egyéb adatok szolgáltatását is kérni, de mindvégig törekszik arra, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

4.5. Az Üzemeltető nem gyűjt különleges adatokat (vagyis olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak).

4.6. Az Üzemeltető kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

4.7. A regisztráció során személyes adatait megadó Tesztvásárló regisztrációja megerősítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait.

4.8. A Tesztvásárló kötelezi magát, hogy a regisztráció során kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy a Honlapon keresztül rögzített adatai a valóságnak megfelelnek.

4.9. A Tesztvásárló felelős a Honlap / Webáruház használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a Tesztvásárló a felelős.

4.10. A Tesztvásárló tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

4.11. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

4.12. A Honlap szolgáltatásai kizárólag regisztrációt követően vehetők igénybe, a Honlap tartalma (az Általános Szerződési Feltételek, az Adatvédelmi Nyilatkozat és az Üzemeltető adatainak kivételével) regisztrációt követően ismerhető meg teljes mértékben.

Az egyes adatkezelések részletezése:

Regisztráció

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldalon való regisztráció körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

a) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, fizetendő összeg, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

b) Az érintettek köre: A webshop regisztrált valamennyi érintett.

c) Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, regisztráció, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

d) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

e) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

f) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1. címen,
 • e-mail útján az info@vhklub.hu e-mailcímen.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

MediaCenter Hungary Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
E-mail: mediacenter@mediacenter.hu

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75143/2014.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Cookie-k (sütik) kezelése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

A webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

a) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

b) Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

c) Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

d) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

e) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

f) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a webáruház azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a webáruháztól.

Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

a) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.
b) Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
c) Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
d)Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
e) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
f) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH 74695/2014.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Közösségi oldalak

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

a) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

b) Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

c) Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

d) - e) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

f) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

5. Tájékoztatás, személyes adat helyesbítése, törlése, tiltakozás személyes adat kezelése ellen, jogorvoslat

5.1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban a Tesztvásárló tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Tesztvásárló korlátozás nélkül jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, helyesbítse, illetve kérje azok törlését vagy zárolását.

5.2. A Tesztvásárló kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa (vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által) feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Tesztvásárló személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

5.3. A személyes adatot haladéktalanul törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes,
 • azt a Tesztvásárló kéri,
 • az hiányos vagy téves,
 • az adatkezelés célja megszűnt,
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt vagy
 • azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

5.4. Az Üzemeltető az adat helyesbítéséről vagy törléséről a Tesztvásárlót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek az adat adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Tesztvásárló jogos érdekét nem sérti. Az adat nem törölhető, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

5.5. A Tesztvásárló tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

5.6. A Tesztvásárló jogainak megsértése esetén, valamint olyan esetekben, amikor személyes adatai kezelése ellen a 2011. évi CXII. törvény értelmében tiltakozással élhet, bírósághoz fordulhat. Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálat kezdeményezhető.

 • Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 • A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 • A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 • Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 • Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 • A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.
 • Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 • Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 • Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 • Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

6. Adatbiztonság

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható legyen.

Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.
   

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

* * *

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályos 2015. május 10-től

 

Biztosan ki akarsz lépni?Igen Nem